Martí Sanz Arquitectura

Martí Sanz
Arquitectura

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, en relació amb el tractament de les seves dades personals, l’informem el següent:

Responsable del tractament

Titular: Martí Sanz Ausàs
CIF: 46235205F
Domicili social: Rosés, 69 E. 10 08028 Barcelona
Correu electrònic: m.s.a@coac.net

Informació i consentiment

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, l’Usuari queda informat sobre la forma en què Martí Sanz Ausàs recapta, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitats a través del lloc web www.martisanz.com (d’ara endavant, el «lloc web»), així com els propis de la seva connexió i navegació (d’ara endavant, la «navegació») i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur a Martí Sanz Ausàs.
L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que ha estat redactada de manera clara i senzilla, per a facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals, o els de tercers a Martí Sanz Ausàs.

Amb quina finalitat tractarà Martí Sanz Ausàs les dades personals de l’usuari i durant quant temps?

En funció de les sol·licituds de l’Usuari, les dades personals recaptades seran tractats per Martí Sanz Ausàs conforme a les següents finalitats:

Gestionar les seves sol·licituds de contacte amb Martí Sanz Ausàs a través dels canals disposats per a això.
Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de Martí Sanz Ausàs, per mitjans electrònics i/o convencionals, en els casos en els quals l’Usuari així ho consenti expressament.
Gestionar l’enviament de comunicacions comercials personalitzades de Martí Sanz Ausàs, per mitjans electrònics i/o convencionals, tret que l’Usuari indiqui el contrari .
Gestionar la realització d’enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per Martí Sanz Ausàs a la percepció de la seva imatge com a companyia.

Les dades de l’Usuari seran conservats durant el termini necessari per al compliment de cada finalitat o fins que l’Usuari sol·liciti la seva baixa a Martí Sanz Ausàs, s’oposi o arrebossat el seu consentiment.

Quines dades de l’usuari tractarà Martí Sanz Ausàs?

Martí Sanz Ausàs podrà tractar les següents categories de dades, en funció de la sol·licitud realitzada per l’Usuari:

Dades identificatives: nom, cognoms
Dades de contacte: Adreça postal, telèfon, adreça de correu electrònic.
Codis o claus d’identificació de l’Usuari.

En cas de registre i/o accés mitjançant un compte de tercers, Martí Sanz Ausàs podrà recopilar i accedir a una certa informació del perfil de l’Usuari de la xarxa social corresponent, únicament per a fins administratius interns i/o per a les finalitats indicades anteriorment.
En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda en la present Política de Privacitat, eximint a Martí Sanz Ausàs de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, Martí Sanz Ausàs podrà dur a terme les verificacions necessàries per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

Quina és la legitimació del tractament de les teves dades?

Els tractaments de dades necessàries per al compliment de les referides finalitats que precisin del consentiment de l’Usuari per a la seva realització, no es duran a terme sense comptar amb aquest.
Així mateix, en cas que l’Usuari retirés el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.
Per a revocar aquest consentiment, l’Usuari podrà contactar amb Martí Sanz Ausàs a través del domicili social : Rosés, 69 E.10 08028 Barcelona.
Així mateix, en els casos en els quals sigui necessari tractar les dades de l’Usuari per al compliment d’una obligació legal o per a l’execució de la relació contractual existent entre Martí Sanz Ausàs i l’Usuari, el tractament es trobaria legitimat per ser necessari per al compliment d’aquestes finalitats. Per part seva, el tractament dut a terme per a la realització d’enquestes i/o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats per Martí Sanz Ausàs i/o a la percepció de la seva imatge com a companyia es realitzarà sobre la base de l’interès legítim del responsable.

A quins destinataris es comunicaran de l’usuari?

Les dades de l’Usuari podran ser comunicats a:

Empreses participades o del grup empresarial de Martí Sanz Ausàs, únicament per a fins administratius interns i/o per a les finalitats anteriorment indicades.
Proveïdors de Martí Sanz Ausàs necessaris per a l’adequat compliment de les obligacions legals i/o de les finalitats anteriorment indicades.
Partners i empreses col·laboradores de Martí Sanz Ausàs per al compliment de les finalitats anteriorment indicades i/o, en cas que així ho autoritzi, per a l’enviament de comunicacions comercials.
Administracions Públiques, en els casos previstos per la Llei.

Els destinataris indicats en el present apartat poden trobar-se situats dins o fora de l’Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest últim cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades.

Responsabilitat de l’usuari

L’Usuari garanteix que és major d’edat o emancipat legalment en el seu cas, plenament capaç, i que les dades que facilita a Martí Sanz Ausàs són veritables, exactes, complets i actualitzats. A aquest efecte, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.
Garanteix que ha informat els tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a Martí Sanz Ausàs per als fins assenyalats.
Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a Martí Sanz Ausàs o a tercers.

Comunicacions comercials i promocionals

Una de les finalitats per a les quals Martí Sanz Ausàs tracta les dades de l’Usuari serà per a l’enviament de comunicacions comercials, per mitjans electrònics i/o convencionals, amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris. Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, aquesta serà dirigida exclusivament a aquells Usuaris que haguessin autoritzat la seva recepció i/o que no haguessin manifestat prèviament la seva negativa a la recepció d’aquestes.
Per a dur a terme la labor anterior, Martí Sanz Ausàs podrà analitzar les dades obtingudes, a fi d’elaborar perfils d’Usuari que permetin definir amb major detall els productes que puguin resultar del seu interès.
En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de Dr. Juan Badia Buxassa pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: info@clinicadentalbadia.com, així com indicant la seva negativa a la recepció de les mateixes mitjançant l’opció de baixa proporcionada en cadascuna de les comunicacions comercials remeses.

Exercici de drets

L’Usuari pot enviar un escrit a Martí Sanz Ausàs, domicili social: Rosés, 69 E.10 08028 Barcelona, amb la Referència «Protecció de Dades», en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

  • Revocar els consentiments atorgats.
  • Obtenir confirmació sobre si en Martí Sanz Ausàs s’estan tractant dades personals que concerneixen l’Usuari o no.
  • Accedir a les seves dades personals.
  • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
  • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
  • Obtenir de Martí Sanz Ausàs la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
  • Obtenir intervenció humana, a expressar el teu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de Martí Sanz Ausàs.
  • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.

Així mateix, s’informa l’usuari que en qualsevol moment podrà Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Autoritat de control competent.

Mesures de seguretat

Martí Sanz Ausàs tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquests, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

Ves al contingut